Dr. Kartiki Bhatnagar
Botany
Associate Professor
9871756792
kartiki.bhatnagar@gmail.com